flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Адміністративні повноваження

17 травня 2018, 10:35

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова місцевого суду:

  1. представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
  2. визначає адміністративні повноваження заступника голови суду;
  3. контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення адміністративного стягнення відповідно до законодавства;
  4. видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв‘язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;
  5. повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді;
  6. забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;
  7. організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
  8. сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів;
  9. вносить на розгляд зборів суддів пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;
  10. здійснює інші повноваження, визначені законом.

 На виконання п. 2 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» головою суду визначені наступні адміністративні повноваження заступника голови суду:

 1) разом з головою суду забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду, контролює ведення в суді судової статистики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства,  контролює ефективність діяльності апарату суду, приймає участь у розробці планів роботи суду, вносить пропозиції, рекомендації з метою удосконалення роботи суду, представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) проводить перевірки організації роботи апарату суду, в ході яких має право брати пояснення працівників суду з питань, які перевіряються, за дорученням голови суду;

3) за дорученням голови суду здійснює організацію, контроль та координацію своєчасного розгляду суддями судових справ при суворому дотриманні принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону;

4) відповідає за належну підготовку та передачу до архіву закінчених провадженням справ, картотек, журналів, нарядів та іншого. Забезпечує належне збереження архівних справ і проведення експертизи цінностей справ та документів з метою знищення їх або постійного зберігання;

5) приймає участь в організаційних заходах, щодо забезпечення розгляду цивільних справ, справ адміністративної юрисдикції, адміністративних матеріалів; 

6) за відсутності голови суду (на час щорічної основної та додаткової відпусток, відряджень, на час перебування по листку непрацездатності та перебування у нарадчій кімнаті) виконує обов’язки голови суду;

7) здійснює інші повноваження, надані законодавством та головою суду;

8) веде особистий прийом громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

9) відповідає за належну підготовку та направлення адміністративних та цивільних справ до апеляційної та касаційної інстанцій;

10) надає інформацію на адвокатські запити та на запити щодо надання публічної інформації.

 Адміністративні повноваження керівника апарату Оболонського районного суду міста Києва Шаровар М.В.:

 1.Керівник апарату суду відповідно до наданих повноважень:

здійснює безпосереднє керівництво апаратом суду, забезпечує організацію роботи структурних підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні завдань, покладених на апарат суду;

взаємодіє з Державною судовою адміністрацією України, з її відповідним територіальним управлінням, органами суддівського самоврядування, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду;

організовує та контролює ведення діловодства в суді відповідно до інструкції з діловодства;

забезпечує підготовку планів роботи суду, які затверджуються головою суду, а також здійснює контроль за виконанням запланованих заходів;

затверджує плани роботи структурних підрозділів суду;

координує здійснення організаційних заходів щодо підготовки оперативних нарад, виконання інших завдань;

здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та працівників апарату суду, інформаційно-нормативного забезпечення їх діяльності;

організовує та забезпечує розроблення і подання на затвердження в установленому порядку структури та штатної чисельності апарату суду, а також кошторису видатків на утримання суду;

затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату суду;

організовує та контролює роботу з фінансового та кадрового обслуговування апарату суду;

забезпечує виконання працівниками апарату Правил поведінки працівника апарату суду, затверджених рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33, а також правил внутрішнього трудового розпорядку і трудової дисципліни;

є керівником державної служби суду, забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері державної служби;

затверджує профілі професійної компетентності посад державної служби та вимоги до освітньо-професійного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги;

організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби та забезпечує його прозорість і об'єктивність;

призначає осіб на посади державної служби та звільняє їх з посад;

присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби;

виконує функції роботодавця для працівників апарату суду, які не є державними службовцями; 

забезпечує організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців;

забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців;

забезпечує дотримання державними службовцями службової дисципліни;

приймає в межах своїх повноважень рішення про заохочення державних службовців та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

здійснює інші повноваження керівника державної служби суду в державному органі відповідно до Закону України "Про державну службу";

здійснює організаційні заходи щодо підтримання приміщення суду в стані, придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, інформаційно-технічного забезпечення, створення

безпечних і комфортних умов для суддів, працівників апарату суду та осіб, які перебувають у суді;

забезпечує виконання рішень зборів суддів з- питань внутрішньої діяльності суду;

здійснює організаційне забезпечення ведення судової статистики, діловодства, обліку та зберігання судових справ, належного ведення архіву та роботи бібліотеки суду;

організовує облік, видачу, знищення посвідчень працівників апарату суду, помічників суддів;

організовує контроль за обліком речових доказів, не приєднаних до справи, вживає заходів щодо обладнання спеціальних приміщень і сховищ для їх зберігання;

виконує доручення голови суду, рішення зборів суддів щодо організаційного забезпечення діяльності суду.

 Адміністративні повноваження заступника керівника апарату Оболонського районного суду міста Києва Білокриницької Ю.В.:

- контроль за роботою Відділу  організаційного забезпечення розгляду кримінальних та адміністративних справ, Відділу організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення, в тому числі щодо своєчасного на належного здійснення автоматизованого розподілу справ між суддями, Відділу кадрової роботи та управління персоналом; а також за роботою працівників кримінальної колегії суду, надання вказаним працівникам консультативної та практичної допомоги з питань, що виникають під час їх роботи та з питань функціонування автоматизованої системи документообігу суду;

- здійснення заходів з матеріально-технічного забезпечення роботи суду: по організації підтримання приміщення суду у належному стані, організації проведення ремонтів, технічного оснащення приміщень, усіх заходів, що стосуються інвентаризації матеріальних цінностей, вжиття відповідних заходів для забезпечення наявності необхідної оргтехніки та ресурсів для її функціонування тощо;

- внесення голові суду, його заступнику, керівнику апарату пропозицій по вдосконаленню організації роботи суду;

- здійснення контролю за трудовою дисципліною, дотриманням розпорядку роботи суду працівниками апарату суду та дотриманням ними правил етичної поведінки;

- контроль за належним веденням кадрового діловодства в суді, надання методичної і практичної допомоги у веденні кадрового діловодства в суді;

- здійснення контролю за своєчасним та якісним веденням обліку робочого часу присяжних, направленням відповідних документів щодо виплати їм винагороди, надання методичної та практичної допомоги в цьому;

- виконання інших доручень голови суду, його заступника, керівника апарату суду, завдань, покладених планами робіт суду;

- виконання обов‘язків керівника апарату суду у разі його відсутності та відсутності заступника керівника апарату Оболонського районного суду міста Києва Зірник Ольги Олексіївни.

     Адміністративні повноваження заступника керівника апарату Оболонського районного суду міста Києва Зірник О.О.:

- здійснення контролю за роботою Відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія), Відділу судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства, Відділу організації забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ, в тому числі щодо своєчасного на належного здійснення автоматизованого розподілу справ між суддями, надання вказаним працівникам консультативної та практичної допомоги з питань, що виникають під час їх роботи та з питань функціонування автоматизованої системи документообігу суду;

- внесення голові суду, його заступнику, керівнику апарату пропозицій по вдосконаленню організації роботи суду;

- здійснення контролю за трудовою дисципліною, дотриманням розпорядку роботи суду працівниками апарату суду та дотриманням ними правил етичної поведінки;

- здійснення організаційних заходів щодо роботи дисциплінарної комісії суду;

- здійснення організації проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державних службовців апарату суду, щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців;

- виконання інших доручень голови суду, його заступника, керівника апарату суду, завдань, покладених планами робіт суду;

- виконання обов‘язків керівника апарату суду у разі його відсутності.